REALIZOVANÉ PROJEKTY

  • FÚZIA DVOCH VÝROBNÝCH A JEDNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ( KOMPLETNÝ MANAŽMENT TRANSAKCIE V MENE KLIENTA)

  • PREDAJ VÝROBNEJ SPOLOČNOSTI ZAHRANIČNÉMU INVESTOROVI (ASISTENCIA PRI TRANSAKCII)

  • PREDAJ SPOLOČNOSTI Z OBLASTI ENERGO INVESTOROVI S DOMINANTNÝM POSTAVENÍM NA TRHU (komplexná asistencia pri transakcii)

  • PREDAJA PRIEMYSELNÉHO AREÁLU NA STREDNOM SLOVENSKU

  • SPRÁVA REGISTROVANÉHO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ( komplexná administrácia správy duševného vlastníctva, zastupovanie klienta v komunikácii s patentovým zástupcom, aktívne uplatňovanie práv k duševnému vlastníctvu)

  • Kompletný manažment súdnych sporov klienta ( evidencia, komunikácia s klientom a právnymi zástupcami, hľadanie a sumarizácia dôkazov, stanovenie stratégie, mimosúdne dohody)

  • Súkromná emisia dlhopisov – kompletný manažment vydania emisie od business modelu po vydanie emisie od business modelu po vydanie

    emisie a predaj